16-18 juni

Som en integrerad del av FIG Working Week i Stockholm 16-17 juni 2008 kommer ett tvådagars gemensamt FIG och UN Habitat seminarium ägnas åt de fattigas rätt till boende på rimliga villkor, och vilken roll lantmäterikunnande spelar i detta.

Seminariet “Improving Slum Conditions through Innovative Financing” vill visa den länk av aktiviteter som krävs för att skapa en rättvis och hållbar bostadsförsörjning - för alla - genom ordnade fastighetsförhållanden, sunda och hälsosamma bostäder, , tillgång till bas service, möjlighet att ta sig till jobbet mm. blandade upplåtelseformer med en trygg besittningsrätt, möjligheter att belåna och sälja sina bostäder, och tillgång till någon form av krediter. Olika lantmäterianknutna verksamheter ingår i dessa länkar, men också framför allt finansmarknaden. Det är en kedja av aktiviteter som krävs, och en kedja blir aldrig starkare än dess svagaste länk.

Dialog och Samarbete
Seminariet kommer att redovisa sammanställda erfarenheter och lärdomar från projekt i olika delar av världen. Aktuella frågeställningar är bl.a. olika former av individuella och kollektiva rättigheter, rättigheter för kvinnor, instrument för planering av markanvändning, hantering av befintliga bostäder och upplåtelser, olika kreditmarknadsprodukter och behov av garantier och försäkringar mot kreditförluster. En viktig del i kunskapsspridningen och förberedelsearbetet är den hemsida som etablerats för seminariet (www.justnsustshelter.org). Gör ett besök, dela med dig och diskutera erfarenheter.

Just and sust’ shelter – for all …, Trots decenniers arbete med att demonstrera fungerande modeller växer slumproblemet. Enskilda insatser löser inte problemen. Länkarna i kedjan måste hålla och vara sammankopplade. Avsikten med seminariet är att få en öppen dialog mellan de olika huvudaktörerna: Hur bildar vi denna kedja? Med hjälp av ett antal goda exempel inom varje länk i kedjan och tillgång till relevant och validerad information om nyckeldata kan nödvändiga förändringar bli möjliga.

Som svenskar i världen
Det har visat sig att mark- och finansfrågornas experter alltför sällan möts, och att kunskaperna och förståelsen dem emellan ofta är bristfällig. Sverige kan sägas vara ett av få undantag. Många lantmätare arbetar som nyckelpersoner inom finanssektorn, och för oss är sambanden självklara. Initiativet till seminariet kommer också från svensk sida, och upplägget har utarbetats i nära samarbete mellan de två myndigheter som ansvarar för fastighetsfrågor och statlig bostadsfinansiering, dvs. Lantmäteriet och Statens bostadskreditnämnd (BKN). Vi kommer att kunna lämna ett värdefullt bidrag till World Urban Forum i Kina hösten 2008, där resultaten från seminariets dialoger skall presenteras.

Vi behöver en dialog kring hur vi tillgodoser framtida generationers behov av drägliga bostadsvillkor. Vi är alla påverkade av de alltmer integrerade globala finansmarknadernas villkor och turbulens. Vi lantmätare kan ha något att bidra med för att integrera juridiskt, ekonomiskt och tekniskt kunnande till en hållbar användning av våra gemensamma mark- och vattenresurser. Tillgodose våra behov och samtidigt integrera framtida generationers.


Välkomna till FIG Working week i juni, på temat ”Integrating generations”!


Anmälan görs på: www.fig.net/fig2008